Shane 'Shakey' Byrne PBM Kawasaki 2015 art print

"Shane 'Shakey' Byrne - PBM Kawasaki 2015"


This print shows current champion Shane 'Shakey' Byrne campaigning the 2015 British Superbikes race series aboard the PBM Kawasaki.